Yhteisöapuraha

Onko yhteisönne aloittamassa uutta työllistymistä tai koulutusta tukevaa toimintaa, johon tarvitaan taloudellista tukea, jota ei voida muualta saada? Järjestääkö vammaisten taiteilijoiden ryhmäsi yhteisnäyttelyn tai teatteriesityksen, mutta tapahtuman tilavuokraan, tarvikkeisiin tai markkinointiin ei ole varaa? Onko erityisluokka lähdössä luokkaretkelle tai harrastejoukkue kisamatkalle, mutta kulut nousevat osallistujille liian suuriksi?

Yhteisöapurahoja myönnetään sellaisille pienimuotoisille toimijoille ja yhteisöille, joiden kautta tuki kanavoituu suoraan toimintarajoitteisille yksityishenkilöille. Tavoitteena on tukea toimintarajoitteisten ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia koulutukseen, työllistymiseen ja aktiiviseen elämään.

Ensisijaisesti tuki on tarkoitettu edistämään uusien toimintamuotojen aloittamista. Yhteisöapurahalla voidaan myös edistää tällaisen uuden toimintamuodon juurruttamista osaksi yhteisön perustoimintaa.

Apurahaa haetaan sähköisellä Yhteisö- ja yritysapurahan hakulomakkeella, jonka voi myös tulostaa ja lähettää postitse. Hakemuksesta tulisi käydä ilmi konkreettinen tuen tarve, joten erittele tarvittavat hankinnat tai toiminta kustannuksineen. Kohdassa Tuen tarve voit kertoa yhteisösi toiminnasta ja sen taloudellisesta tilanteesta. Kohtaan Muualta haetut ja saadut apurahat kirjataan muualta samaan tarkoitukseen haettavat ja/tai saadut apurahat.

Tukea ei myönnetä seuraaviin kohteisiin:
– Yhteisöjen jatkuviin kiinteisiin kuluihin, kuten tilavuokriin ja palkkakuluihin.
– Myytävien tuotteiden ostamiseen.
– Pääsääntöisesti tukea ei myönnetä myöskään myyntiin valmistettavien tuotteiden materiaalikuluihin.
– Retkien tai matkojen ruokailuista aiheutuviin kuluihin.
– Kuntien tai kaupunkien oman toiminnan tai niiden omistamien laitosten ja sisaryhtiöiden toiminnan kuluihin tai välinehankintoihin (esim. asumisyksiköt).

Tarvittavat liitteet:

• Hakemuksesta tulee käydä ilmi, millaisia toimintarajoitteita yhteisön jäsenillä on.
• Yhdistyksen viimeisin toimintakertomus ja toimintasuunnitelma sekä tulos- ja taselaskelma. Ei-yhdistysmuotoisista hankkeista tarvitaan myös vastaavat tiedot. Uuden yhdistyksen, jolla ei ole vielä toimintakertomusta tai toimintasuunnitelmaa, tulee liittää apurahahakemukseen yhdistyksen perustamisasiakirja ja säännöt sekä kuvaus yhdistyksen toiminnasta.
• Nettisivujen osoite ja mahdollinen esite tai muu tiedotemateriaali toiminnasta.

Mahdollisesti tarvittavat liitteet:

• Mikäli tukea haetaan uuden toimintamuodon käynnistämiseksi, tulee hakemukseen liittää selvitys siitä, miten toiminta aiotaan jatkossa rahoittaa ja juurruttaa osaksi jatkuvaa toimintaa.
• Tapahtuman tai hankkeen suunnitelma, kokonaisbudjetti ja rahoitussuunnitelma.
• Jos yhteisö hakee toimintavälinettä, tarvitaan sen hinta, merkki, malli ja mahdollinen hankintapaikka. Tarvitaan myös tieto siitä, minne toimintaväline sijoitetaan sekä selvitys siitä, kuka tai ketkä sitä pääsääntöisesti käyttäisivät sekä sen pääasiallinen käyttötarkoitus.
• Matka-apurahaa myönnetään ryhmille vain toimintarajoitteisten osallistujien omavastuuosuuden pienentämiseen. Siksi hakemuksessa tulee mainita matkan omavastuuosuuden suuruus ilman Tukilinjalta haettavaa tukea. Hakemuksesta tulee tarkkojen matkakulujen lisäksi käydä ilmi myös se, miten loppuosa kustannuksista aiotaan rahoittaa sekä matkaan muualta haetut ja saadut apurahat.
• Ryhmien matka-apurahahakemuksiin tarvitaan osallistujaluettelo, jossa on eritelty ryhmän jäsenet, ohjaajat/ työntekijät/ opettajat/ läheiset ja avustajat.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Hakulomake