Tutkimus- ja kehittämisapuraha

Tukilinja myöntää vuosittain apurahoja vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten tasa-arvoa edistävään vammaistutkimukseen sekä tällaiseen tutkimukseen perustuvaan kehittämistyöhön.
Tutkimus- ja kehittämisapurahat myönnetään yhteistyössä Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry:n kanssa, joka ottaa hakemukset vastaan. Se myös käsittelee ne hakemukset, jotka kuuluvat sen tutkimusalaan (yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen vammaistutkimus). Muut hakemukset käsittelee Tukilinjan tukitoiminta pyytäen niistä tarvittaessa lausuntoja. Päätökset apurahojen saajista tekee VKTT ry:n hallitus.

Apurahat on tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, ei väitöskirjatyötä edeltäviin opinnäytetöihin. Ne pyritään kohdentamaan yksittäisille tutkijoille tai tiettyyn kohteeseen hankekokonaisuudessa.

Mikäli hakija on aiemmin saanut tutkimus- ja kehittämisapurahan Tukilinjalta, tulee uuteen hakemukseen liittää selvitys sen käytöstä. Vammaisten tutkijoiden osalta on mahdollisuus positiiviseen erityiskohteluun, joten hakijan mahdollisesta toimintarajoitteesta kannattaa mainita.

Hakemukseen liitetään:
1. Abstrakti (enintään 1 sivu).
2. Tutkimussuunnitelma (5 sivua).
3. Yleistajuinen kuvaus siitä, miten tutkimus edistää vammaisten ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten henkilöiden tasa-arvoa (1 sivu).
4. CV.
5. Mahdolliset suositukset.

Ohjeet hakemuksen tekoon löytyvät VATU ry:n nettisivuilta.
Apurahojen hakuaika on vuosittain 1.10.–31.10.

Hakemukset lähetetään Suomen Vammaistutkimuksen seura ry:n hallitukselle sähköisessä muodossa osoitteeseen hisayo.katsui@helsinki.fi.  Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja päätökset ilmoitetaan hakijoille helmikuussa kirjallisesti. Apurahojen saajat julkaistaan Tukilinja-lehdessä ja Tukilinjan nettisivuilla. Ne maksetaan maaliskuun loppuun mennessä. Valmistunut tutkimustyö tulee toimittaa sähköisessä muodossa Suomen Vammaistutkimuksen Seuralle, mikäli se on käsitellyt apurahahakemuksen. Muussa tapauksessa tutkimustyö toimitetaan Tukilinjaan.

Lisätietoa
Hakemusten tieteellinen käsittely: Suomen Vammaistutkimuksen Seuran pj. Hisayo Katsui, hisayo.katsui@helsinki.fi.
Hakemusprosessi: Tukilinjan tukitoiminnan koordinaattori, yhteisoapurahat@tukilinja.fi.