Tietokone opiskelun apuvälineeksi

Onko toimintarajoitteisella lapsellasi koulussa käytössä tietokone tai tabletti, mutta kotiin sellaista ei ole varaa hankkia? Tarvitsetko tietokonetta ammattiopiskelusi työvälineeksi tai etäopintojen välineeksi? Onko kynällä kirjoittaminen sinulle työlästä? Tarvitsetko oppimisvaikeuden vuoksi oikolukutoimintoa tai tekstin ääneen lukevaa ohjelmaa?

Tukilinjalta voit hakea tietokonetta opiskelun apuvälineeksi sähköisellä Henkilökohtainen apuraha -lomakkeella, jonka voi myös tulostaa ja lähettää postitse. Kerro lomakkeen kohdassa Tuen tarve vapaamuotoisesti elämäntilanteestasi, taloudellisesta tilanteestasi ja tietokoneen käyttötarpeestasi. Kerro myös tietokoneen käyttötaidoistasi sekä siitä, mistä saat tarvittaessa apua tietokoneen käytössä ilmenevissä ongelmissa.

Jos tietokoneelle ja ohjelmistolle on toimintarajoitteeseen tai käyttötarpeeseen liittyviä erityisvaatimuksia, voidaan asiantuntijan suosituksesta myöntää myös yksilölliseen käyttötarpeeseen soveltuva tietokone. Kerro silloin Haettava tuki -kohdassa toivomasi laitteen ja ohjelmiston merkki, malli, hinta ja hankintapaikka.

Mikäli haet laitteen lisäksi Office-ohjelmistoa, tulostinta, dvd-asemaa tai muita lisälaitteita tai ohjelmia, perustele niiden tarve hakemuksessasi. Jos haet tablettia, kerro myös toivottu käyttöjärjestelmä.

Tukea ei myönnetä seuraaviin kohteisiin:
– Koulussa tai koulupäivän aikana tarvittaviin apuvälineisiin peruskouluikäisille lapsille. Koulutyössä tarvittavien apuvälineiden hankkimisesta vastaa perusopetuslain 31 §:n mukaan koulu.
– Office-ohjelmaan, jos opiskelija saa sen maksutta käyttöönsä oppilaitoksen kautta.
– Välineisiin tai kuluihin, jotka vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.

Lisätietoja tietokoneiden hankintatavoista ja apurahojen myöntämisestä löydät tästä linkistä.

Tarvittavat liitteet:

1) Opiskelutodistus tai tosite opintoihin hyväksymisestä, jos olet jo saanut opiskelupaikan. Oppivelvollisuusikäisen hakijan ei tarvitse toimittaa todistusta peruskoulussa opiskelusta.

2) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus).

3)Tulotiedot. 18 vuotta täyttäneeltä hakijalta tarvitaan sekä oma että mahdollisen avio/avopuolison esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Alaikäiseltä hakijalta tarvitaan vanhempien tulotiedot. Mikäli vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta, tarvitaan selvitys elatusavusta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista.

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. palkkakuitti tai eläkepäätös) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat toimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään tuoreimman toimeentulotukipäätöksen.

4) Asiantuntijan suositus tietokoneen käyttötarpeesta. Suosituksessa tulee perustella haetut tietotekniset apuvälineet ja laitteen erityisominaisuudet. Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.

Mahdollisesti tarvittavat liitteet:

Joissakin tapauksissa on mahdollista saada tietokone sekä sen apuvälineet ja apuvälineohjelmat julkisilta tahoilta tai vakuutuslaitoksesta. Silloin Tukilinja edellyttää, että tietokonetta on haettu ja että päätös liitetään apurahahakemukseen. Tämä mahdollisuus koskee etenkin henkilöitä, joilla on aistivamma tai motorisia rajoitteita, kuten vaikeus kirjoittaa kynällä. Alla tyypillisimmät esimerkit:

– Kun tietokone on sairauden tai vamman vuoksi välttämätön apuväline alakouluikäiselle oppilaalle, se voidaan saada koulusta lainaksi tai lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä sairaanhoitopiiristä.

– Kun tietokone on sairauden tai vamman vuoksi välttämätön apuväline työelämään tähtäävissä opinnoissa, sitä voi peruskoulun 7. luokalta lähtien anoa Kelan kautta ammatillisena kuntoutuksena. Hakemisessa tarvitaan ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmaa.

– Mikäli tietokonetta ei ole mahdollista saada koulun, sairaanhoitopiirin tai Kelan kautta, mutta sitä tarvitaan vamman vuoksi välttämättömänä opiskelun apuvälineenä, saattaa hankintaan saada tukea kunnan vammaispalveluista.

– Kun vamma on aiheutunut onnettomuudesta tai tapaturmasta, voi olla mahdollista saada tietokone vakuutuslaitoksen kautta.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Lisätietoja liitteistä, apurahojen myöntämisestä ja tuen toimittamisesta löydät Tukilinjan nettisivuilta kohdasta Näin tuki annetaan sekä kohdasta Usein kysytyt kysymykset.

Hakemuksen liitteineen voi lähettää myös postitse. Huolehdithan silloin, että hakemuksesta löytyvät kaikki sähköisessä hakemuslomakkeessa vaaditut tiedot. Liitteeksi vaadittavista asiakirjoista riittävät kopiot.

Postiosoite:
Tukilinja / apurahat
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI

Lisätietoa: www.tukilinja.fi
tukitoiminnan koordinaattori
apurahat@tukilinja.fi
p. 09-4155 1508 (puhelinaika arkisin klo 9:00-14:00)

Lisätietoa tietokoneen teknisistä ominaisuuksista:
IT-koordinaattori, it-tukiluuri@tukilinja.fi, p. 09-4155 1506.

Hakulomake