VKTT ry:n säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry (VKTT) ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2.1 Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on vammaisten ihmisten peruskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä työelämään ja yhteiskuntaan integroitumisen yleisten ja yhteisten edellytysten edistäminen. Lisäksi yhdistys tukee vammaisuuteen liittyvää yhteiskunnallista ja lääketieteellistä tutkimus- ja kehitystyötä sekä edistää vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten valmiuksia sijoittua tai kuntoutua työelämään tai muuten mahdollisimman aktiiviseen, toiminnalliseen ja tasa-arvoiseen elämään.

2.2 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Antaa taloudellista tukea vammaisille ja osatyökykyisille ihmisille koulutukseen ja kuntoutumiseen.
 • Harjoittaa vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten koulutukseen, kuntoutukseen ja tasa-arvoiseen elämään liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 • Tukee muiden rekisteröityjen vammaisjärjestöjen toimintaa sekä tekee yhteistyötä edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseksi.
 • Tukee taloudellisesti vammaisuuteen liittyvää ja lääketieteellistä tutkimus- ja kehitystyötä.

2.3 Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • Harjoittaa yhdistyksen toimintaan liittyvää julkaisutoimintaa.
 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 • Toimeenpanee asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
 • Kerää yhdistyksen jäseniltä jäsenmaksuja.

3. YHDISTYKSEN JÄSENET

3.1 Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

3.2 Yhdistyksen työntekijäjäsenet

Yhdistyksen työntekijäjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja jolla on voimassaoleva työsuhde yhdistyksen kanssa.

3.3 Kannattavat jäsenet

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoiminen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

3.4 Kunniajäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

3.5 Jäsenten hyväksyminen

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, työntekijäjäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen kokous.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

4.1 Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

4.2 Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta tai ei muuten enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Työntekijäjäsen voidaan erottaa yhdistyksestä silloin, kun jäsenen työsuhde yhdistyksen kanssa on päättynyt.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä, työntekijäjäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen vuosikokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja ja kaksi (2) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he siihen katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeus.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on 1.1. – 31.12.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni ja työntekijäjäsenellä yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Uuden jäsenen hyväksyminen yhdistykseen edellyttää kuitenkin kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöä.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.

11. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 3. Tarvittaessa valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja vastuuvelvollisille. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.